Golang基础(流程控制、函数、数组、切片)

https://zhuanlan.zhihu.com/p/634192511