php怎么定义一个一维或者二维的空数组

定义空一维数组,php是弱类bai型的语言,不用声明,du直接定义就可zhi以的
$arr = array();

定义空二维数组,直接嵌套

$arr  = array(

array();
)

或者

$arr[] = array()  然后输dao出$arr就是二维数组