Tag: 数组

php怎么往数组里面压入值

Black PHP 110 次浏览
定义和用法 array_push() 函数向第一个参数的数组尾部添加一个或多个元素(入栈),然后返回新数组的长度。 该函数等于多次调用 $array[] = $value。 语法 array_push(array,value1,value2...) 参数 描述 array 必需。规定一个数组。 ...

php怎么定义一个一维或者二维的空数组

Black PHP 115 次浏览
定义空一维数组,php是弱类bai型的语言,不用声明,du直接定义就可zhi以的 $arr = array(); 定义空二维数组,直接嵌套 $arr  = array( array(); ) 或者 $arr[] = array()  然后输dao出$arr就是二维数组
Go